Stanovy

Športový klub Kayak Carpathian

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ČLÁNOK I.

Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je: Športový klub Kayak Carpathian (ďalej len „Občianske združenie“

alebo „Združenie”)

2. Sídlo Združenia je: Juraja Holčeka 308, 900 86 Budmerice, Slovenská republika.

ČLÁNOK II.

Právna povaha postavenie Združenia

1. Občianske združenie je mimovládny neziskový subjekt, ktorý vykonáva svoju činnosť a pôsobnosť

najmä na území Slovenskej republiky, pričom je právnickou osobou, ktorá má vlastnú právnu

subjektivitu.

2. Občianske združenie je založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení

neskorších predpisov. Svoju činnosť vykonáva na základe tohto zákona, týchto stanov a v súlade so

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ČLÁNOK III.

Ciele a úlohy Združenia

1. Cieľom Združenia je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; podpora športu

(rýchlostná kanoistika), podpora kultúry a umenia, podpora vzdelávania, humanitárna pomoc, veda

a výskum, ochrana ľudských práv, podpora zdravotne znevýhodnených osôb, podpora zdavia,

ochrana a rozvoj životného prostredia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a

vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti

v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami. Ďalším cieľom Občianskeho združenia je združovanie

ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi Občianskeho združenia. Združenie má taktiež záujem

vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie športových, kultúrnych,

informačných, sociálnych, záujmových, umeleckých, vzdelávacích, zdravotných a voľno-časových

potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov. Združenie sa

bude aktívne podieľať na realizácii športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných,

umeleckých, vzdelávacích, zdravotných, relaxačných a voľno-časových aktivít, činností a podujatí.

2. Činnosť Združenia sa realizuje najmä:

a) organizovaním voľnočasových, záujmových, kultúrnych a športových podujatí a aktivít

b) usporadúvaním seminárov, tréningov, výcvikov, súťaží, školení, workshopov a kurzov

c) poskytovaním informačných a odborných činností pre verejnosť

d) vzdelávacími, odbornými a diskusnými akciami a aktivitami

e) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia a zdravého životného štýlu

f) aktivitami v oblasti zabezpečenia všestrannej pomoci telesne, mentálne a ťažko zdravotne

postihnutým občanom a ich rodinným príslušníkom

g) aktivitami v oblasti ochrany, podpory a rozvoja životného prostredia

h) charitatívnou a dobročinnou činnosťou

i) spoluprácou s inými podobnými domácimi a zahraničnými subjektmi

j) propagovaním svojej činnosti

k) finančnou podporou prostredníctvom finančných príspevkov

l) materiálno – technickou podporou

Športový klub Kayak Carpathian str. 2

m) tvorbou a realizáciou akýchkoľvek všeobecno-prospešných projektov na území SR a v zahraničí,

v súlade s právnym poriadkom daných krajín a v súlade a so záujmami Združenia

ČLÁNOK IV.

Členstvo v Združení

1. Členstvo v Združení je dobrovoľné.

2. Členom Združenia sa môže stať:

a) občan Slovenskej republiky, alebo

b) občan iného členského štátu Európskej únie, alebo

c) občan inej krajiny, ak má platné povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, alebo

d) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, a

e) súhlasí so stanovami Združenia.

3. O prijatí za člena rozhoduje predseda. Na prijatie za člena nie je žiadny právny nárok.

4. Členovia prípravného výboru sa stávajú členmi Združenia dňom jeho registrácie.

5. Členský príspevok je dobrovoľný.

6. Členstvo zaniká:

a) vystúpením člena,

b) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho,

c) zánikom Združenia,

d) vylúčením člena na základe rozhodnutia predsedu,

e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o odsúdení člena za úmyselný trestný čin.

ČLÁNOK V.

Práva a povinnosti členov Združenia

1. Člen Združenia má právo:

a) voliť a byť volený do orgánov Združenia,

b) podieľať sa na činnosti Združenia,

c) obracať sa na orgány Združenia s podnetmi a návrhmi.

2. Člen Združenia má povinnosť:

a) dodržiavať stanovy Združenia,

b) plniť uznesenia orgánov Združenia,

c) prispievať k naplneniu cieľov Združenia podľa čl. III.

ČLÁNOK VI.

Orgány Združenia

1. Orgány Združenia sú:

a) Členská schôdza

b) Predseda

2. Členská schôdza je najvyšší orgán Združenia a skladá sa zo všetkých členov Združenia. Členská

schôdza sa schádza minimálne raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva a vedie predseda.

3. Členská schôdza:

a) schvaľuje zmeny stanov a ich dodatky

b) volí a odvoláva predsedu

4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak ju zvolal predseda a je prítomná nadpolovičná väčšina

všetkých členov Združenia. Na platné prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná

väčšina hlasov prítomných členov.

Športový klub Kayak Carpathian str. 3

5. Predseda je najvyšší výkonný orgán Združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej

schôdzi.

6. Predseda je volený členskou schôdzou na päť rokov.

7. Predseda:

a) riadi a organizuje činnosť Združenia medzi zasadnutiami členskej schôdze,

b) zvoláva členskú schôdzu,

c) schvaľuje program Združenia na najbližšie obdobie,

d) pripravuje návrh zmien stanov a ich dodatkov

e) rozhoduje o prijatí člena a jeho vylúčení zo Združenia,

f) poveruje členov Združenia plnením povinností a úloh na konkrétnom úseku.

ČLÁNOK VII.

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom Združenia je predseda pričom je oprávnený konať a podpisovať v mene

Združenia samostatne.

ČLÁNOK VIII.

Hospodárenie Združenia

1. Hospodárenie Združenia sa riadi platnými právnymi predpismi.

2. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného predsedom.

3. Združenie hospodári s vlastným majetkom. Majetok Združenia tvoria dary od fyzických osôb a

právnických osôb, dotácie, granty a príspevky od iných právnických osôb, orgánov verejnej správy

alebo štátu, príjmy z členských príspevkov, príjmy z verejných zbierok, príjmy z poukázaného

podielu zo zaplatenej dane, príjmy a výnosy z činnosti alebo majetku Združenia a príjmy z

podnikateľskej činnosti ako doplnkovej a podpornej činnosti vykonávanej v súlade s platnými

právnymi predpismi.

ČLÁNOK IX.

Záverečné ustanovenia

1. O zrušení Združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo zrušením dobrovoľným

rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky

záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.