1. Každý člen klubu Kayak Carpathian musí byť dobrým plavcom.
 2. O zverený materiál sa musí starať. Každé poškodenie lode, pádla, zákľaku a pod. hlási trénerovi.
 3. Loď, na ktorej trénuje, musí byť zabezpečená proti potopeniu, buď vzduchovou komorou, alebo polystyrénom.
 4. Pri vynášaní lode na vodu musí dávať pozor, aby svojou neopatrnosťou nikomu nespôsobil neúmyselné zranenie.
 5. Nikto nesmie ísť sám na vodu bez prítomnosti trénera.
 6. V období zimných mesiacov (november – marec) sa zakazuje jazdiť na vode osamote, povolená je jazda minimálne vo dvojici z dôvodu poskytnutia pomoci pri nehode.
 7. Je zakázané bez povolenia trénera robiť úpravy na vybavení.
 8. Z dôvodu predchádzania úrazom pri posilňovaní musia byť pri cvičení aspoň dvaja cvičiaci.
 9. Tréning v posilňovni sa koná len za prítomnosti trénera.
 10. Vstup do telocvične a trenažérovne nie je povolený bez prítomnosti trénera.
 11. Člen klubu Kayak Carpathian je povinný nahlásiť trénerovi, či má nejakú alergiu (napr. alergiu na poštípanie včelou…)
 12. Každý člen klubu je povinný platiť klubové v stanovenej výške a termíne.